اطلاعیه: اردوی زیارتی - سیاحتی قم و جمکران


فایل PDF رضایت نامه اردو در ادامه مطلب موجود میباشد.

((  رضایت نامه مختص بصائر   1 و بصائر  2 می باشد ))
دریافت فایل رضایت نامه PDF : 

دریافت فایل رضایت نامه JPG : 


کدستان